Chương trình Cứu trợ Thiên tai Khẩn cấp

Post

Công ty Nước Golden State (Golden State Water) đã triển khai một Chương trình Cứu trợ Thiên tai Khẩn cấp, trong đó đưa một số biện pháp bảo vệ cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn hoặc các thiên tai khác. Trong trường hợp một Tình trạng Khẩn cấp được ban bố ở cấp tiểu bang hoặc liên bang, những khách hàng đáp ứng các tiêu chí sau đây có thể được hưởng các biện pháp bảo vệ:

  • Mất mát liên quan đến thiên tai hoặc gián đoạn việc cung cấp hoặc nhận dịch vụ nước và/hoặc suy giảm chất lượng dịch vụ tiện ích.

Nếu hội tụ đủ các tiêu chí này, Golden State Water sẽ:

  • Phối hợp chặt chẽ với khách hàng bị ảnh hưởng để giải quyết các hóa đơn chưa thanh toán và giảm thiểu việc ngắt kết nối do chưa thanh toán;
  • Miễn phí kết nối lại và phí cơ sở vật chất cho khách hàng bị ảnh hưởng và tạm hoãn nộp tiền cho những khách hàng bị ảnh hưởng phải kết nối lại với hệ thống;
  • Cung cấp các tùy chọn thanh toán hợp lý cho khách hàng bị ảnh hưởng;
  • Miễn các hóa đơn cho khách hàng bị mất nhà hoặc nếu nhà của họ được xác định là không thể ở được; và,
  • Cho phép miễn phí theo tỷ lệ tương ứng bất kỳ yếu tố cố định nào của hóa đơn nước trong thời gian ngôi nhà không thể ở được, ngay cả khi lý do khiến nó không thể ở được không phải do mất dịch vụ nước.

Chương trình Cứu trợ Thiên tai Khẩn cấp đáp ứng việc tuân thủ Nghị quyết số M-4833 của Ủy ban Tiện ích Công cộng California (CPUC), khiến các biện pháp bảo vệ nói trên trở nên cố định đối với các khách hàng nhận dịch vụ từ các nhà cung cấp nước do CPUC quản lý tại bang California, như Golden State Water.