Chính Sách Ngừng Cung Cấp Dịch Vụ Lưu Trú Của Gswc Cho Khách Không Thanh Toán Hóa ĐƠN

Post

THÔNG BÁO CUỐI CÙNG VỀ VIỆC CHẤM DỨT - Thỏa thuận thanh toán bị hỏng

THÔNG BÁO CUỐI CÙNG VỀ VIỆC CHẤM DỨT - Gửi lại Thư

Hóa đơn GSWC đến hạn và phải được thanh toán vào ngày xuất. Khi hóa đơn được thanh toán hàng tháng hoặc hai tháng một lần, chúng sẽ bị xem là quá hạn (trễ hạn) nếu không được thanh toán trong vòng 19 ngày kể từ ngày gửi hóa đơn. Mỗi khách hàng có trách nhiệm thanh toán hóa đơn đầy đủ và đúng hạn. GSWC sẽ cho mọi khách lưu trú thời hạn tổng cộng 79 ngày kể từ ngày gửi hóa đơn để thanh toán đầy đủ hóa đơn trước khi ngừng cung cấp dịch vụ. Thông tin về cách tránh bị ngừng cung cấp dịch vụ lưu trú vì không thanh toán có sẵn khi gọi số 800-999-4033. Theo các mục đích của chính sách này, dịch vụ lưu trú có nghĩa là dịch vụ cấp nước đến đường ống dân cư bao gồm nhà đơn lập, nhà đa lập, nhà di động bao gồm nhưng không giới hạn ở nhà di động trong khu nhà di động hoặc nhà ở nông thôn.

Thỏa Thuận Thanh Toán Thay Thế

GSWC hiểu rằng khách hàng có thể gặp khó khăn về tài chính và đôi khi không thể thanh toán hóa đơn. Nếu một khách lưu trú không thể thanh toán hóa đơn trước hoặc sau khi nhận được thông báo ngừng cung cấp dịch vụ, họ phải liên hệ với GSWC bằng cách gọi đến số 800-999-4033 trước khi chúng tôi ngừng cung cấp dịch vụ để yêu cầu trả chậm (thanh toán vào một ngày sau đó), trả góp (trải đều các khoản thanh toán trong một khoảng thời gian thỏa thuận mà không quá 12 tháng) hoặc đưa ra một kế hoạch thanh toán thay thế khác để tránh bị ngừng cung cấp dịch vụ. Mọi khách hàng tuân thủ thỏa thuận thanh toán thay thế đã ký với GSWC sẽ không bị ngừng cung cấp dịch vụ vì không thanh toán, miễn là khách hàng đó cũng luôn cập nhật tài khoản của mình cho dịch vụ cung cấp nước khi các khoản phí cộng dồn vào trong mỗi kỳ thanh toán tiếp theo. Nếu khách hàng không tuân thủ thỏa thuận thanh toán thay thế, GSWC sẽ gửi thông báo ngừng cung cấp dịch vụ ít nhất 5 ngày làm việc trước khi tiến hành ngừng cung cấp dịch vụ. Khách hàng sẽ không có quyền yêu cầu điều tra thêm cũng như không được áp dụng các thỏa thuận thanh toán thay thế của GSWC.

Ngoại Lệ Sức Khỏe và An Toàn Lưu Trú

Khách sử dụng nước sinh hoạt sẽ không bị ngừng cung cấp dịch vụ vì không thanh toán khi khách hàng đó đáp ứng đủ yêu cầu của GSWC về cả ba điều kiện sau đây:

a) Khách lưu trú nộp giấy chứng nhận của bác sĩ chăm sóc chính – theo quy định của Đạo Luật Bảo Vệ Chống Cúp Nước – rằng việc ngừng cung cấp dịch vụ nước sinh hoạt sẽ đe dọa đến tính mạng hoặc đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe và sự an toàn của cư dân tại cơ sở cung cấp dịch vụ lưu trú,

b) Khách lưu trú chứng minh rằng họ không đủ khả năng tài chính để thanh toán cho dịch vụ lưu trú theo chu kỳ thanh toán thông thường của GSWC, và

c) Khách lưu trú sẵn sàng ký kết thỏa thuận trả chậm (thanh toán vào một ngày sau đó), trả góp (trải đều các khoản thanh toán trong một khoảng thời gian thỏa thuận mà không quá 12 tháng) hoặc một kế hoạch thanh toán thay thế khác.

Thông Báo Ngừng Cung Cấp Dịch Vụ Nước Sinh Hoạt Vì Không Thanh Toán

GSWC sẽ không ngừng cung cấp dịch vụ lưu trú cho tài khoản trễ hạn vì không thanh toán trừ khi trước đó GSWC đã thông báo về việc chậm thanh toán và trở ngại trong việc ngừng cung cấp theo Quy định số 8.A.3. Quy định này cho phép thời gian thông báo từ 7 đến 15 ngày, tùy thuộc vào loại phòng lưu trú. Trong trường hợp chủ sở hữu, quản lý hoặc nhân viên điều hành nhà, tòa nhà hoặc khu nhà được GSWC liệt kê là khách đăng ký dịch vụ và dịch vụ nước được cung cấp cho cư dân thì GSWC sẽ thực hiện mọi nỗ lực thiện chí để thông báo cho cư dân bằng văn bản theo Quy định số 8.A.3.b.

Hóa Đơn Tranh Chấp

Yêu Cầu Xem Xét Hóa Đơn

Mọi khách hàng (hoặc người trưởng thành ở tại địa chỉ cung cấp dịch vụ lưu trú) đang tranh chấp tính chính xác của hóa đơn tiền nước đều có thể yêu cầu GSWC xem xét hóa đơn tranh chấp bằng cách gọi đến số 800-999-4033.  Khách hàng sẽ không bị cúp nước vì không thanh toán trong thời gian GSWC đang xử lý điều tra, với điều kiện là:

a) khách hàng đã gửi đơn yêu cầu xem xét trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận được hóa đơn tranh chấp, và b) khách hàng đã thực hiện các thỏa thuận thanh toán thay thế mà qua đó họ khẳng định rằng họ không có khả năng thanh toán hết một lần trong thời hạn thanh toán thông thường, trước khi ngừng cung cấp dịch vụ theo Quy định số 5 và 10.

Kháng Cáo Lên Ủy Ban

Mọi khách hàng (hoặc người trưởng thành ở tại địa chỉ cung cấp dịch vụ lưu trú) không hài lòng với phản hồi của GSWC về kiến nghị xem xét hoặc yêu cầu điều tra có thể kháng cáo lên Ủy ban theo Quy định số 5 và 10 (bao gồm đóng trước số tiền tranh chấp cho Ủy ban). Khiếu nại hóa đơn được xử lý bởi Ban dịch vụ người tiêu dùng (CAB) thuộc Ủy ban dịch vụ tiện ích công cộng California (CPUC) và có thể được gửi trực tuyến qua trang web: http://www.cpuc.ca.gov/complaints/, qua điện thoại: 1-800-649-7570 (8h30 sáng đến 4h30 chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu) hoặc qua bưu điện về địa chỉ: California Public Utilities Commission, Consumer Affairs Branch, 505 Van Ness Avenue, Room 2003, San Francisco, CA 94102. Kháng cáo về hóa đơn tranh chấp lên Ủy ban phải tuân thủ Quy tắc thực hành và thủ tục của Ủy ban. Nộp đơn kháng cáo và thường xuyên liên lạc với Ủy ban sẽ ngăn chặn việc ngừng cung cấp dịch vụ nước sinh hoạt trong quá trình kháng cáo hợp pháp.

Ngừng Cung Cấp Dịch Vụ Vì Không Thanh Toán

Khi một hóa đơn tiền nước đã quá hạn và thông báo ngừng cung cấp dịch vụ vì không thanh toán đã được ban hành thì dịch vụ có thể bị ngừng nếu hóa đơn không được thanh toán hết một lần (hoặc các thỏa thuận thanh toán thay thế mà GSWC chấp nhận chưa được thực hiện) trong thời hạn quy định theo thông báo. Tuy nhiên, dịch vụ của khách hàng sẽ không bị ngừng cung cấp vì không thanh toán cho đến khi số tiền đóng trước để thiết lập tín dụng cho dịch vụ đã được sử dụng hết hoàn toàn. Khách hàng sẽ không bị ngừng cung cấp dịch vụ khi không thanh toán hóa đơn vào mọi ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày nghỉ lễ hợp pháp hoặc bất cứ lúc nào mà các văn phòng kinh doanh của GSWC không mở cửa cho công chúng. GSWC sẽ tránh ngừng cung cấp dịch vụ vào Thứ Sáu và một ngày trước ngày nghỉ lễ.

Khôi Phục Dịch Vụ

Một khi bị ngừng cung cấp dịch vụ vì không thanh toán, chúng tôi chỉ chấp nhận thanh toán hết một lần số dư trễ hạn để khôi phục dịch vụ cho khách hàng. GSWC sẽ tính phí kết nối lại dịch vụ $40.00 khi khôi phục dịch vụ trong giờ làm việc thông thường hoặc $120.00 cho phí kết nối lại dịch vụ ngoài giờ làm việc khi khách hàng yêu cầu tiến hành kết nối lại dịch vụ ngoài giờ làm việc thông thường theo Quy định số 11. GSWC có thể yêu cầu khách hàng đóng trước gấp đôi số tiền thanh toán trung bình hàng tháng hoặc hai tháng một lần để thiết lập lại tín dụng cho khách hàng đã bị ngừng cung cấp dịch vụ vì không thanh toán theo Quy định số 7. Các giao dịch thanh toán thực hiện qua hệ thống điện thoại tự động, thanh toán trực tuyến qua internet hoặc thanh toán tại đại lý ủy quyền bên thứ ba không được đăng lên tài khoản của khách hàng trong vòng 24-48 giờ, do đó khách hàng phải báo cáo việc thanh toán này để đảm bảo dịch vụ được khôi phục.